63-04-01 รับ ปพ.1 นักเรียนชั้นป.6 และม.3

วันที่ 1 เมษายน 2563 

-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

-มัธยมศึกษาปีที่ 3

รับ ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน) ตั้งแต่เวาลา 08.30 น. -12.00 น.

ติดต่อที่งานทะเบียน

หากมีข้อสงสัยติดต่อ 074-291276, 082-9782429, 086-4789554  FB : โรงเรียนส่องแสงวิทยา