63-02-03 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี2563 ณ วังมณีนพเก้า

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี2563

 วันที่ 3-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ วังมณีนพเก้า

   *ประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

   *มัธยมศึกปีที่ 1-3    วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563