วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

 โรงเรียนส่องแสงวิทยา มีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี

เก่ง และมีความสุข มีทักษะด้านการคิด มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2558

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการบริหารและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ส่งเสริมบุคลากรจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี

7. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์

8. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามาส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

9. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองและผู้เรียน

10. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน