ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนส่องแสงวิทยา เดิมชื่อ โรงเรียนอนุบาลส่องเจริญ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2527

โดยคุณสุกิจ โรจนวานิชกิจ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาของท้องถิ่นและต้องการ

ให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้มีการศึกษาที่สูงขึ้น ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที๋ 164/5 ถนนเทศบาล 73

ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บนเนื้อที่ 8 ไร่

 

 

ที่ตั้ง

โรงเรียนส่องแสงวิทยา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลพะตง เชื่อมระหว่างอำเภอหาดใหญ่กับอำเภอสะเดา

อยู่ห่างจากอำเภอหาดใหญ่ ประมาณ 20 กิโลเมตร และอยู่ห่างจำอำเภอสะเดา ประมาณ 30 กิโลเมตร

 

 

 

สัญลักษณ์

สองมือถือคบเพลิง หมายถึง ความสามัคคีของบุคลากรในโรงเรียน ที่รวมพลังกันจุดคลเพลิงแห่งปัญญาให้เยาวชน
รัศมีรอบ ๆ คบเพลิง หมายถึง นักเรียนในโรงเรียนได้รับการอบรมสั่งสอน
ความรู้และคุณธรรม จนเป็นคนที่มีคุณภาพตามปรัชญาทางการศึกษาแห่งชาติประดุจดังเพชรที่ได้รับการเจียระไนแล้ว
ส่องแสงเจิดจ้า มีคุณค่าสมเป็นเยาวชนของชาติ

 

 

 

ปรัชญาโรงเรียน

"ความรู้ คุณธรรม นำชีวิต"

ความรู้ หมายถึง การส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าแสวงหาความรู้อยู่เสมอ เพื่อให้สามารถคิดสร้างผลงานเป็นของตนเองตามสรรถภาพ

คุณธรรม หมายถึง การส่งเสริมคุณงามความดีในการครองตน ยึดมั่นในหลักธรรม ศิปละ วัฒนธรรม ประเพณีไว้ซึ่งความเป็นไทย

นำชีวิต หมายถึง การส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ สังคมประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเคารพการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 

 

 

สีประจำโรงเรียน

สีม่วง - ขาว

สีม่วง หมายถึง ความสามัคคี

สีขาว หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

 

 

 

อักษรย่อของโรงเรียน

ส.ส.ว.