LOGO1
ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา ด่วน!!
 
ตำแหน่ง : ครูสอนวิชาสาขาการบัญชี 2 อัตรา
 
คุณสมบัติ
1. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีตรงตามสาขา
2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา
3. มีใจรักวิชาชีพครู
4. มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 
 
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคารสำนักงาน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ 
ติดต่อสอบถาม โทร.074-29:1 277, 074-291 478แฟกซ์. 074-291 479 
 
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) 1 ฉบับ 
5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป 
6. หลักฐาสนอื่นๆ (ถ้ามี) 
วิธีการรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง พร้อมสัมภาษณ์