ประกาศหยุดการเรียนการสอน

เนื่องจาก คณะครูโรงเรียนในเครือส่องแสงและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  

ของวิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยาการ ได้เดินทางไป เข้าเฝ้าถวายพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรม มหาราชวัง  

จึงหยุดการเรียนการสอน  ในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559

และวิทยาลัย ฯ จะเปิดทำการปกติในวันจันทร์ที่  28 พฤศจิกายน 2559

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

                                ภาพประกอบ/เอกสารแนบ