LOGO1

กิจกรรมการลงทะเบียนชมรมองค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

 

      ประชาสัมพันธ์ นักเรียน/นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 ทุกสาขา และระดับชั้น ปวส.1

ทุกสาขาพิมพ์ใบสมัครสมาชิกองค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและใบสมัครชมรมวิชาชีพ

เพื่อเป็นสมาชิกในชมรมองค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

1. ใบสมัครสมาชิกองค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย คลิกนี่

2.ใบสมัครชมรมวิชาชีพเพื่อเป็นสมาชิกในชมรมองค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   คลิกนี่

 

      นักเรียน นักศึกษา กรอกข้อมูล ให้ผู้ปกครองเซ็นให้เรียบร้อยส่งเอกสาร โดยให้หัวหน้าห้องเก็บรวบรวมในห้อง ส่งภายในวันศุกร์ที่ 17 ก.ค. 2563 ณ ห้อง อวท.