วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

591  ถ.กาญจนวนิช  ต.พะตง อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90230
เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00 - 16.30 น.
โทร. 0-7429-1277, 0-7429-1478  โทรสาร 0-7429-1479

ระบบการติดต่อโทรศัพท์ภายในโรงเรียน
0       งานธุรการ การเงิน/บัญชี 
11     ห้องดนตรี อ.วุฒิภัทร อนุดิษฐ์ 
12     รองผู้อำนวยการ อ.ปรียา เสริมศิลป์ 
14     ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต อ.นริสา  จิตตพงษ์
15     ผู้อำนวยการ  อ.อรุณรัตน์  รัตนภูมิ
16     งานทะเบียน/วัดผล 
17     ที่ปรึกษา อ.พรพัช กะระณา
19     งานดุริยางค์  อ.จักรวิดา  เหล็กนิ่ม
20     ห้องสมุด  อ.ประทุมทิพย์  ธรรมสุรีย์
21     ฝ่ายกิจการนักเรียน/นักศึกษาและงานเงินกู้เพื่อการศึกษา
22     ฝ่ายบุคลากร อ.ศิริวรรณ สื่อรุ่งเรือง
23     สาขาคอมพิวเตอร์
24     ห้องพยาบาล
25     ป้อมยาม