ssc58วันพ่อวันวิชาการ   กิจกรรมวันวิชาการเฉลิมพระเกียรติ
   วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวันวิชาการและวันพ่อร่วมกันโดยใช้ชื่อว่า"วันวิชาการเฉลิมพระเกียรติ"
   โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น การมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี การปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ
   การออกบูธผลงานทางวิชาการของ 7 กลุ่มสาระ จำลองร้านขายรองเท้าของสายอาชีวศึกษา
   ร่วมไปถึงการสาธิตทำผ้ามัดย้อม และการจำหน่ายอาหารของนักศึกษา เป็นต้น
   สถานที่จัดกิจกรรม : วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
   ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด