• Print

SSC58ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  กิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เทอม 1/2558
  โดยมีนักเรียนนักศึกษาที่มีคะแนนพฤติกรรมไม่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
  โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามอาคารต่างๆภายในวิทยาลัย
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558
  สถานที่จัดกิจกรรม : ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด