วันสิ่งแวดล้อมโลก_ssc58  กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
  วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี
  โดยให้นักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรร่วมกันทำความสะอาดวิทยาลัย
  และบริเวณชุมชนโดยรอบ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสิ่งแวดล้อมโลก
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558
  สถานที่จัดกิจกรรม : วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด