กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่58  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2558  
  ทางวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงภัย
  ของการสูบบุหรี่และร่วมกัน ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ โดยตอบสนองนโยบายของทางวิทยาลัย 
  ให้มีการปลอดบุหรี่ 100 %  โดยจัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
  สถานที่จัดกิจกรรม : วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด