กิจกรรมปฐมนิเทศ58  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปี 2558  
  ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับ ม.4 และ ปวช.1 มีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น
  การละลายพฤติกรรม  การเข้าฐานชมห้องเรียนห้องปฏิบัติการ พบปะครูประจำชั้น/ครูในสาขา 
  และกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง 
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558
  สถานที่จัดกิจกรรม : วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด