ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  นักเรียน นักศึกษา บางส่วนที่มีคะแนนความประพฤติไม่ถึงเกณฑ์
  จะได้เข้าร่วมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยให้นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์วิทยาลัย
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 
  สถานที่จัดกิจกรรม : วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด