ประชุมวางแผนการประกันคุณภาพภายใน
  ฝ่ายนโยบายและแผนฯ ประชุมบุคลากรฝ่ายอาชีวศึกษา เพื่อวางแผน 
  การประกันคุณภาพภายใน และรองรับการตรวจจากต้นสังกัดต่อไป
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 
  สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องประชุมชั้น2 อาคารสำนักงาน วท.ส่องแสงพณิชยการ

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด