• Print

Op  กิจกรรมวันแม่ 2561
  วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
  เพื่อระลึกถึงพระคุณแม่ของแผ่นดินและแม่ผู้ให้กำเนิด โดยมีการแสดงและการ
  ประกวดเขียนเรียงความวันแม่ต่อด้วยมีการเดินประกวดชุดรีไซเคิล

  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
  สถานที่จัดกิจกรรม : ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด