• Print

89  โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
  ทางวิทยาลัยฯได้จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและนักศึกษา
  แกนนำของสถานศึกษาคุณธรรม ประจำปี 2561 โดยมีคณะครูและตัวแทนนักศึกษา
  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น วันที่ 2 สิงหาคม 2561

  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561
  สถานที่จัดกิจกรรม : ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด