• Print

hyyu  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 2561
  ครู และนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ (โรงเรียนในเครือส่องแสง)
  ได้ดำเนินกิจกรรม ลด ละ เลิก อบายมุข เนื่องใน วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
  ประจำปี 2561 โดยนำนักเรียนถวายเทียนพรรษา ณ วัดทุ่งลุง

  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
  สถานที่จัดกิจกรรม : ณ โรงเรียนส่องแสงวิทยา
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด