• Print

37339321 2094849860548716 4309936451027468288 o  กิจกรรม Big Cleaning Day
  ทางวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day วัตถุประสงค์เพื่อ ให้ครู อาจารย์
  บุคลากร นักเรียนได้บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดอีกทั้งเป็นการสร้างความ
  สมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและนักเรียน 
   จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2561
  สถานที่จัดกิจกรรม : ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด