36944820 2085359868164382 6497857302018654208 o  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
  ทางวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในระดับชั้น ปวช. ขึ้นเพื่อให้
  ครูและผู้ปกครองได้รับรู้เกี่ยวกับนโยบาย การดูแล ช่วยเหลือ นักเรียน
   จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2561
  สถานที่จัดกิจกรรม : ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด