• Print

SSC59-1003  กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่ 59
  ทางวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรีโลก ประจำปีการศึกษาที่ 1/2559
  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้ตระหนักถึงภัยร้ายของบุหรี่ และโทษของบุหรี่
   จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
                                                                       สถานที่จัดกิจกรรม : ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ