หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (ปวช.)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
 
 
 พณิชยกรรม........................................................ แผนการเรียน
 สาขาวิชาการบัญชี............................................... แผนการเรียน
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ................................. แผนการเรียน
 สาขาวิชาการตลาด.............................................. แผนการเรียน
   

   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (ปวส.)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
 
   
 สาขาวิชาการบัญชี................................................ แผนการเรียน
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ................................... แผนการเรียน
 สาขาวิชาการตลาด................................................ แผนการเรียน
   

   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   
 
   
โปรแกรมวิทย์-คณิต............................................  แผนการเรียน
โปรแกรมศิลป์-คณิต............................................ แผนการเรียน
โปรแกรมไทย-สังคม............................................ แผนการเรียน