ปรัชญา

“ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ”

                               
     
     
                วิสัยทัศน์ | Vision

              
             วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ  เป็นองค์กรที่จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
    ที่มีคุณภาพมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ “ดี เก่ง มีวินัย” และมีความพร้อมสู่อาเซียน
               
     

 

     พันธกิจ | Mission

 

  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่ยอมรับ                  ของตลาดแรงงาน

  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

  พัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับอาเซียน และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  พัฒนา / เผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม โครงงาน และสิ่งประดิษฐ์

  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

  พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและการบริการชุมชน

                       
     
  อัตลักษณ์

ดี    เก่ง   มีวินัย

 

   ดี        หมายถึง    มีน้ำใจ ช่วยเหลือ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และครู

   เก่ง     หมายถึง    ผลสัมฤทธิ์การเรียนผ่านเกณฑ์                  

   มีวินัย  หมายถึง   ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

                                   
     
       เอกลักษณ์

ภูมิทัศน์สวย  บรรยากาศร่มรื่น”