เอกสารดาวน์โหลด

ตารางสอบ_ssc
 ดาวน์โหลด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 

ประจำปีการศึกษา 2558 

 
ระเบียบการเข้าห้องสอบ 1/58  
ตารางสอบปลายภาค 1/58 (ระดับอาชีวะ)
ตารางสอบปลายภาค 1/58 (ระดับขั้นพื้นฐาน)
ตารางสอบกลางภาค 1/58 (ระดับอาชีวะ) 
ตารางสอบกลางภาค 1/58 (ระดับขั้นพื้นฐาน) 
ปีการศึกษา 2557  
ตารางสอบปลายภาค 2/57 (ระดับอาชีวะ) 
ตารางสอบปลายภาค 2/57 (ระดับขั้นพื้นฐาน) 
ห้องสอบปลายภาค 2/57 (ระดับอาชีวะ) 
ห้องสอบปลายภาค 2/57 (ระดับขั้นพื้นฐาน) 
ตารางสอบกลางภาค 2/57 (ระดับอาชีวะ)
ตารางสอบกลางภาค 2/57 (ระดับขั้นพื้นฐาน)
ห้องสอบกลางภาค 2/57 (ระดับอาชีวะ)
ห้องสอบกลางภาค 2/57 (ระดับขั้นพื้นฐาน)

 

ใบแจ้งค่าธรรมเนียม ปีการศึกษา 2560

ใบแจ้งค่าธรรมเนียม_ssc
 ดาวน์โหลด
ใบแจ้งยอดการชาระเงิน ปวช.1 - ปวช.3 
ใบแจ้งยอดการชาระเงิน ปวช.1 - ปวช.3(กยศ.)
ใบแจ้งยอดการชาระเงิน ปวส.1-2 
ใบแจ้งยอดการชาระเงิน ปวส.1-2(กยศ.)

 

 เอกสารดาวน์โหลด

ตารางสอบ_ssc
 ดาวน์โหลด
ประจำปีการศึกษา 2558   
ระเบียบการเข้าห้องสอบ 1/58
ตารางสอบปลายภาค 1/58 (ระดับอาชีวะ)
ตารางสอบปลายภาค 1/58 (ระดับขั้นพื้นฐาน)
ตารางสอบกลางภาค 1/58 (ระดับอาชีวะ) 
ตารางสอบกลางภาค 1/58 (ระดับขั้นพื้นฐาน) 
ปีการศึกษา 2557  
ตารางสอบปลายภาค 2/57 (ระดับอาชีวะ) 
ตารางสอบปลายภาค 2/57 (ระดับขั้นพื้นฐาน) 
ห้องสอบปลายภาค 2/57 (ระดับอาชีวะ) 
ห้องสอบปลายภาค 2/57 (ระดับขั้นพื้นฐาน) 
ตารางสอบกลางภาค 2/57 (ระดับอาชีวะ)
ตารางสอบกลางภาค 2/57 (ระดับขั้นพื้นฐาน)
ห้องสอบกลางภาค 2/57 (ระดับอาชีวะ)
ห้องสอบกลางภาค 2/57 (ระดับขั้นพื้นฐาน)