ประวัติความเป็นมาจาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน

                 วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ เดิมชื่อโรงเรียนส่องแสงพณิชยการ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 ตั้งอยู่เลขที่ 591 

ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

                   ก่อตั้งโดยคุณสุกิจ โรจนวานิชกิจ ซึ่งเป็นนักธุรกิจในท้องถิ่นทุ่งลุง  ที่ต้องการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นให้สอดคล้อง

กับความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ประกอบกับการเดินทางไปศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาในตัวเมือง

หาดใหญ่หรือสงขลา เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง จึงได้เปิดโรงเรียนแห่งนี้ขึ้น


                   โดยเป็นเครือข่ายเดียวกับโรงเรียนส่องแสง วิทยาที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2527 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับ

ชั้นประถมและได้ขยายเปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนส่องแสงพณิชยการ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) โดยใช้หลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาการบัญชีและสาขาการขาย

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2536 ตามใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเลขที่ สข 5/2536 ลงวันที่ มิถุนายน 2536 และใบอนุญาตเปิดสอน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเลขที่ สข 143/2536 ลงวันที่ มิถุนายน 2536 โดยมีนางอรุณรัตน์ รัตนภูมิ เป็นผู้รับใบอนุญาต

และนางสาวลินดา วงศ์โรจน์รัตนา เป็นครูใหญ่คนแรก และปีการศึกษา 2544 โรงเรียนขอเพิ่มหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้นถึงตอนปลายตามใบอนุญาตเลขที่ สข/2544 ลงวันที่ 11 มกราคม 2544 รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

และมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิตฯ และศิลป์-คณิตฯ และมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิตฯ

   

                    ต่อมาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนส่องแสงวิทยา เป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการเปิดทำการสอนสาย

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1-ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

(ปวส.1-ปวส.2)