ประวัติวิทยาลัย

                วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ เดิมชื่อ โรงเรียนส่องแสงพณิชยการ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 ตั้งอยู่เลขที่ 591  

ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก่อตั้งโดยคุณสุกิจ โรจนวานิชกิจ ซึ่งเป็นนักธุรกิจในท้องถิ่นทุ่งลุง  

ที่ต้องการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ประกอบกับการเดินทาง

ไปศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาในตัวเมืองหาดใหญ่หรือสงขลา เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง จึงได้เปิดโรงเรียนแห่งนี้

ขึ้นโดยเป็นเครือข่ายเดียวกับโรงเรียนส่องแสง วิทยาที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2527 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษา

และปัจจุบันได้ขยายเปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนส่องแสงพณิชยการ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) โดยใช้หลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาการบัญชีและสาขาการขาย เมื่อวันที่ 

16 พฤษภาคม 2536 ตามใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเลขที่ สข 5/2536 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2536 และใบอนุญาตเปิดสอนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เลขที่ สข 143/2536 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2536 โดยมีนางอรุณรัตน์ รัตนภูมิ เป็นผู้รับใบอนุญาต และ

นางสาวลินดา วงศ์โรจน์รัตนา เป็นครูใหญ่คนแรก และปีการศึกษา 2544 โรงเรียนขอเพิ่มหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ถึงตอนปลายตามใบอนุญาตเลข ที่ สข/2544 ลงวันที่ 11 มกราคม 2544 รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา

ตอนปลาย สายวิทย์-คณิตฯ และศิลป์-คณิตฯ และมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิตฯ

 

    ที่ตั้งของวิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

            วิทยาลัย เทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลพะตงเชื่อมระหว่างอำเภอ หาดใหญ่กับอำเภอสะเดา

อยู่ห่างจากอำเภอหาดใหญ่ประมาณ 20 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอสะเดาประมาณ30 กิโลเมตร

 

 ตราประจำวิทยาลัย


 

ปรัชญาของวิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

               วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการได้ร่วมกันกำหนดแนวทางอันเป็นอุดมการณ์สูงสุด ในการจัดการศึกษาสนองตาม

ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ ภายใต้ปรัชญาที่ว่า  

  "ทักษะเยี่ยม     เปี่ยมคุณธรรม    นำวิชาการ"

ทักษะเยี่ยม     หมาย ถึง     การจัดการศึกษาของวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้าน

                                           การปฏิบัติให้เกิดความชำนาญในวิชาชีพจนเป็นที่ ยอมรับของสังคมและชุมชน


เปี่ยมคุณธรรม
 หมายถึง     การจัดการศึกษาของวิทยาลัย ที่มุ่งมั่นให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ภายใต้ปรัชญาที่ว่า   ความรู้คู่คุณธรรม


นำวิชาการ 
       หมายถึง     การจัดการศึกษาของวิทยาลัยที่มุ่งเน้นความเป็นผู้นำทางด้านวิชาการโดยเฉพาะการพัฒนาให้เป็นองค์กร

                                            แห่งการเรียน

 

สีประจำวิทยาลัย คือ สีฟ้า - เหลือง  


                                                              สีฟ้า         หมายถึง  น้ำทะเลซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการพาณิช

                                                              สีเหลือง   หมายถึง  แสงสว่างแห่งปัญญา

 

ดอกไม้ประจำวิทยาลัย คือ ดอกเฟื่องฟ้า